Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu https://domihostinska.cz od podnikatelky

Dominika Hostinská, Mrtník 120, Mrtník, 331 52,

IČ: 06073069,

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně.

Č. j.: MMP/269152/17

Sp. značka: SZ MMP/269136/17

Adresa pro doručování: Dominika Hostinská, Mrtník 120, Mrtník, 331 52,

Telefonní číslo: 775193820

Kontaktní e-mail: info@domihostinska.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při

převzetí zejména:

 • −  má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

 • −  je v odpovídajícím množství a míře;

 • −  vyhovuje požadavkům právních předpisů;

 • −  zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvyklepoužívá;

 • −  za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezinámi sjednáno;

 • −  odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typzboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a

 • −  nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybavenodokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám zákonná záruční doba dle článku 2 poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.Jste-li spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 1. Jaká je záruční doba?

 2. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.Berte, prosíme, na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 3. Jaká práva z vadného plnění máte?Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

 • a)  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 • b)  odstranění vady;

 • c)  přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

 • d)  odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 • a)  odstranění vady; nebo

 • b)  přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte, prosíme, na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 • jste použili věc ještě před objevením vady;

c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

B. Pouze jste-li spotřebitel:

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění:

a) právo na výměnu zboží máte v případě, že:

− zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1

reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

− je vada neodstranitelná;

− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo − se na zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na výměnu zboží Vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část zboží.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

b) právo na výměnu vadné součásti zboží máte v případě, že:

 • −  je vadná pouze součást zboží;

 • −  je vada neodstranitelná;

 • −  zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo

 • −  se na zboží vyskytne větší počet vad.

c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

 • −  nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zbožínebo opravu zboží;

 • −  nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit;

 • −  nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by Vám zjednání nápravypůsobilo značné obtíže; nebo

 • −  věc má vadu, z níž jsme zavázáni a jde o věc prodávanou za nižší cenu.

d) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že

 • −  je vada neodstranitelná;

 • −  zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

 • −  se na zboží vyskytne větší počet vad;

 • −  nejsme schopni zboží vyměnit, anebo opravit; nebo

 • −  není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • −  jste o vadě před převzetím věci věděli;

  • −  jste vadu sami způsobili; nebo

  • −  uplynula záruční doba.Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • −  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  • −  věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cenasjednána; nebo

  • −  vyplývá-li to z povahy věci.

 2. Jak postupovat při reklamaci?Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace v našem sídle nebo místě našeho podnikání. Nemáme zřízenou provozovnu ani nevyužíváme pro účely reklamací třetích osob.Doporučený postup při reklamaci:

  • −  pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

  • −  zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

  • −  reklamované zboží nám doručíte na naši e-mailovou adresu;

  • −  pro usnadnění postupu je vhodné do e-mailu připojit jako přílohu doklad o zakoupenízboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.  

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 28. 1. 2020.